-->

Tìm Kiếm Trong Blog Tâm Linh Học

Loading

2011-08-22

Kinh Minh Thánh

NGHI THỨC KHAI KINH

TỤNG KINH MINH THÁNH

Cáo Văn Thức

Cung Duy

Thánh Đế , hạo khí lăng tiêu , đan tâm quán nhật ,

Phù chính thống dĩ chương tín nghĩa , uy chấn cửu châu , hoàn đại tiết nhi đốc trung trinh , linh chiêu thiên cổ .

Phục ma đãng khấu , lâu đại chuỷ kỳ cơ huân . Giác thế dũ dân , hoàn vũ phi kỳ minh huấn .

Vận hiệp hoàng đồ , đức phúc lê thứ , đệ tử …………………………… mỗ , ư ……..mỗ …….niên …..nguyệt…. nhật , kính vị ………………………mỗ sự , khấu hứa mỗi nhật kiền tụng (chung sinh phụng hành ), Minh Thánh Kinh Bảo Huấn . Do tụng nhi nhập , dĩ thục vi qui , do giảng nhi minh , dĩ tri vi yếu .

Tiễn phúc kỳ ư đốc thực , tâm địa vụ cầu quang minh .Phục kí giám hữu , vô nhâm triêm ân chi chí .

Cẩn Cáo .

“Văn Xương Ứng Hoá Trương Tiên Bảo Cáo”

(nghi kiền thành tam khấu thủ , tụng thử cáo tam biến )  

志心皈命禮

*Chí tâm qui mệnh lễ :-

Quế hương thượng điện , Văn xương tả cung , thất thập nhị hoá chi pháp thân , bá thiên vạn kiếp chi vận số .

Dục tự thiên hạ , diễn giáo nhân gian , kim đàn trúc cung tuỳ thân đái , cô thần quả tú diệt hành tung .

Phù tiểu tử nhi vệ thông quan , ấm khuê phòng nhi hộ nạn sản , thông minh nhật ích , đậu chẩn giảm tiêu , nạn dũ giả kỳ chi tiện dũ , nạn thuyên giả đảo chi tất thuyên .

Đại bi đại nguyện , đại thánh đại từ , Cửu Thiên phụ nguyên khai hoá , linh ứng Trương Tiên đại đế , thất khúc Dục Thánh Thiên Tôn .

“Linh Quan Vương Thiên Quân Bảo Cáo”

(nghi kiền thành tam khấu thủ , tụng thử cáo tam biến )

*Chí tâm qui mệnh lễ :-

Tiên thiên chủ tướng , nhất kí thần quân , đô thiên củ sát đại linh quan , tam giới vô tư mãnh liệt tướng .

Kim tình xích phát , hiệu tam ngũ hoả xa lôi công , phượng chuỷ ngân nha , thống bá vạn tì hưu thần tướng .

Phi đằng vân vụ hiệu lệnh lôi đình , giáng vũ khai tình , khu tà trị bệnh , quan quá thác ư nhất thập nhị niên , thụ mệnh :

NGỌC ĐẾ

Tích công huân ư bá thiên vạn chủng , thệ tá tổ sư , chí cương chí dũng , tế tử tế sanh , phương phương xiển giáo , xứ xứ khai đàn .

Khoát lạc mãnh soái , tam ngũ hoả xa , Đại Linh Quan , Vương Thiên Quân , Lôi Thanh Phổ Hoá Thiên Tôn .

“Chu Tướng Quân Bảo Cáo”

(nghi kiền thành tam khấu thủ , tụng thử cáo tam biến )  

* Chí tâm qui mệnh lễ :-

Phù thiên dũng tướng , sát địa mãnh thần , thiết tu ngân xỉ , hắc diện châu thần . Tinh trung đặc lập , kính tiết kinh nhân , khể tra thiện ác , củ sát phàm trần .

Minh minh hiển hách , xứ xứ du tuần , sừ gian sừ ác , cứu thế ưu dân .

Trung thần nghĩa sĩ , phù bỉ siêu thân , quai nhi nghịch tử , bất thắng nộ sân .

Duy trì thế giáo , khuông chính nhân luân , trảm yêu hộ pháp , đại đạo thường tồn . Tối linh chân tể , tối hiển thần quân , hộ triều hộ quốc , cương trực trung dũng đại thiên tôn .

“Quan Thánh Thái Tử Bảo Cáo”

(nghi kiền thành tam khấu thủ , tụng thử cáo tam biến )

*Chí tâm qui mệnh lễ :-

Linh Hầu thái tử , văn kinh vũ vĩ , khuông vương hộ quốc , đức nghĩa nguy nguy . Trung hiếu tiết nghĩa , toàn thụ toàn qui , kỳ huân tảo kiến ư Tây Thục , dị lược tố trước ư Bắc Nguỵ , đại trung đại hiếu , chí nhân chí dũng , bổ tạo hoá chi bất túc , tá :-

THÁNH ĐẾ

dĩ lập công , hộ triều hộ quốc , tận hiếu tận trung , cửu thiên uy linh hiển hoá đại thiên tôn .

“Thánh Đế Bảo Cáo”

(nghi kiền thành tam khấu thủ , tụng thử cáo tam biến )  

*Chí tâm qui mệnh lễ :-

Thái Thượng thần uy , anh văn hùng vũ , tinh đại nghĩa , cao khiết thanh liêm ,

Vận hiệp hoàng đồ , đức sùng diễn chính , chưởng Nho Thích Đạo giáo chi quyền , quản thiên địa nhân tài chi bính .

Thượng ty tam thập lục thiên , tinh thìn vân hán , hạ hạt thất thập nhị địa , minh luỹ u phong .

Bỉnh chú sanh công đức , diên thọ đan thư , chấp định tử tội quá , đoạt mệnh hắc tịch .

Khảo sát chư Phật chư Thần , giám chế quần Tiên quần chức ,

Cao chứng diệu quả , vô lượng độ nhân , vạn linh vạn thần , chí thượng chí tôn .

Phục Ma đại đế , Quan Thánh Đế Quân , đại bi đại nguyện , đại thánh đại từ , chân nguyên hiển ứng , trung hiếu tổ sư ,

Chiêu Minh Dực Hán Đại Thiên Tôn , Mân Hoàng Cao Thượng Đế .

(kiền tụng tam biến , nhiên hậu tụng hạ văn chân kinh )

Thánh Đế Tân Bảo Cáo

  

*Chí tâm qui mệnh lễ :-

Tinh trung đại nghĩa , hùng vũ anh văn , tại tam phân quốc tộ chi thời , Hán tặc khởi dung lưỡng lập . Kiến vạn thế nhân thần chi cực hinh hương tự túc thiên thu , Tinh linh sung tái ư cổ kim , chí cương chí đại , chiết nguyện vãn hồi phù kiếp số , tồn đạo tồn nhân , ngự vũ thương khung , nhậm thập bát thiên hoàng nhi kế.

Thống chấp phù kim khuyết , hồn tam thiên thế giới ư quát nang , thục chủ tể , thục cương duy , hách hách đại viên tại thượng .

Tự đông tây , tự nam bắc , long long tổ khí triều nguyên .

Tác Thánh Hiền Tiên Phật chi quân sư , tam thập lục thiên đản đăng đại bảo ,

Chủ thăng giáng long ô chi vận hội , thập vạn kiếp phổ độ Từ Hàng ,

Phật chứng Cái Thiên , ân đàm khoáng kiếp ,

Đại bi đại nguyện , đại thánh đại từ ,

Thái bình khai thiên , phổ độ hoàng linh , trung thiên chí thánh , nhân nghĩa cổ phật , Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn , Huyền Linh Cao Thượng Đế .

(tam xưng cửu khấu )


Quan Thánh Đế Quân Giáng Bút Chân Kinh

Ngô thị Hán Quan Thánh Đế , sắc dụ đại chúng thính văn .

Thế thượng bất tề đẳng sự , toàn bằng nhất điểm chân tâm ,

Chính trực quang minh bất khuất , tử sanh thuận nghịch đương phân .

Ngô thường hạ du hán quí , kết minh hoàng thúc tam nhân .

Đào viên danh trọng thiên cổ , đơn đao bỉnh chúc ư kim .

Ký Tào minh lai minh khứ , thôn ngô vị hán vong thân .

Thượng đế liên ngã trung cảnh , độc sắc tuyên hoá u minh .

Lịnh ngã nhật du thiên hạ , giám biệt trung nịnh phân phân .

Nhất thiết tham tàn gian xảo , hoàn thường quả báo cân cân .

Tối giới độc thư văn sĩ , tịnh cập quan hoạn quân dân ,

Đệ nhất hưu khi phụ mẫu , thiết mạc khuyên sáo hương lân .

Bần phú tiên giao bằng hữu , bằng hữu nãi thị ngũ luân .

Tín tâm nội ngoại bình đẳng , hà phương kiển nạn tai truân .

Tào Tháo vô để thâm hiểm , hiện kim thụ tội u minh.

Khổng Minh chỉ duyên trung nghĩa , u minh quần phụng vi thần .

Trực tâm trực thụ chân phước , xảo kế xảo lai hoạ nhân .

Hữu quá chiêu như nhật nguyệt , vô tư thiên địa đồng quần .

Quả nhiên nhi nữ bất cuống , đáo xứ quỷ phạ thần khâm .

Thiết kế thâu khư nữ sắc , tự kỷ duy bạc tuyên dâm .

Lộng thủ cuống biển tài vật , bối bối phiêu đổ luân xâm .

Tỉ tỉ tranh năng tranh thắng , vãng vãng việt tiện việt bần .

Khoái khoái thu tâm mãnh tỉnh , hưu hưu dũ đoạ dũ thâm .

Tam sanh luân hồi ác thú , thiên tải thoá mạ nan câm .

Bút tiêm thiêm giảm tình tội , thiệt kiếm phản tru mãn môn .

Vưu hận độc tâm lang phụ , hoa ngôn chuyết hống hương thân .

Toa phu mạ công mạ bà , lịnh ngã nhất kiến sanh sân ,

Nệ tượng huy đao bội phúc , phân trảm mẫu tử bình quân .

Khả hỉ bình nhân hiếu đễ , triêu tịch mãi biện lương tân .

Sát thời phong hành nê mã , đà hồi vạn lý cùng quân .

Dục cầu trường sanh dục tử , cấp nghi giới sát phóng sanh .

Bất thực ngưu khuyển đẳng nhục , khả miễn lao ngục tù hình .

Nam nữ tuân phụng ngô ngữ , ngộ nạn ngã tự giáng lâm .

Chiến trường khu trục quỉ mị , đao quang lôi vũ huyết lâm .

Hộ quốc bách chiết bất cải , trợ nhĩ gia tước sách huân .

Phú quí vĩnh xương dịch thế , mi thọ vĩnh vô tai xâm .

Như hữu huỷ pháp vọng tưởng , đẩu xứng khi hống ngu manh ,

Bất hứa sanh thân nhân thế , A-Tỳ địa ngục thân ngâm .

Na thời hối quá dĩ vãn , cấp tảo phối phục pháp văn .

Hồi đầu chư ác mạc tác , miễn lực chúng thiện phụng hành .

( Chân kinh tụng chí thử chỉ . Tụng tất, tam khấu thủ , khởi thân điều tức hậu , tái lãng tụng hạ văn Minh Thánh Kinh )

MINH THÁNH KINH

Kinh tự -- đệ nhất

Đế Quân viết " Thiên địa vô tư , thiện ác chiêu chương . Thuận thiên giả tồn , nghịch thiên giả vong . Thần đạo thiết giáo , tịch dĩ thử truyền . " Ngô đương ngôn Minh Thánh Kinh tam tự :-

" Minh " giả như đồng nhật nguyệt phổ chiếu càn khôn vô vật bất đáo , sử ngã tâm tính thường hoài bất muội linh đài khiết tịnh , đả tảo như đồng bảo kính nhất ban minh tâm giám tính .

" Thánh " giả chiêu nhiên dã . Tham thiên hoá dục , thiên cổ trung can nghĩa đảm , vạn tải thánh thần , tiên thánh hậu thánh kỳ quĩ nhất dã .

" Kinh " giả thường dã . Sở ngôn vô phi nhân sanh nhật dụng , thường hành đạo lý , khả dĩ lưu truyền vạn cổ , nhân năng cung kính thân tâm , thời thời bất vong hồ căn bản , khắc khắc thường tồn hồ hiếu đễ , cẩn kính

Giá cá tâm điền vật tham vật dâm thị dã . Cố viết " Minh Thánh Kinh " . 

*Hán , Hán Thọ Đình Hầu , lược tiết Đào Viên Kinh ,

Thư ư Ngọc Tuyền Tự , dạ mộng dữ phàm nhân ,

Vạn kinh thiên điển hữu , ngô kinh vị cử hành ,

Trước nhĩ truyền trần thế , bất khả thị vi khinh .

Thái Thượng Lão Quân tam giới linh , chúng thánh Ngũ Nhạc Lôi Điện Thần ,

Ngũ hồ tịnh tứ hải , nhật nguyệt đẩu tinh thìn ,

Thiên hạ thành hoàng thính hiệu lệnh , vạn phương thổ địa các tuân hành ,

Vạn thánh triều chân quân tấu nghị , phổ thiên chi hạ tận ban hành ,

Ư thị cứu khổ đại tiên , Thái Thượng Chân Quân ,

Thái Bạch Kim Tinh , công đồng chú giải ,

Phúc tấu minh chương , hành ư tứ hải ,

Hoàng đồ củng cố , vạn dân vĩnh lại .

Nguyên Thuỷ-- Đệ Nhị

Ngô nãi tử vi cung lý châu y thần , hiệp quản văn xương vũ khúc tinh ,

Kỳ nhân trương tiên vô chủ hạt , sắc lệnh tuỳ ngô vi tùng thần ,

Kiềm điểm thiếu nam dữ thiếu nữ , hoặc tổn âm chất tuyệt tử tôn ,

Tống sanh thôi sanh cập nạn sản , mị yêu thương tàn ban đậu chẩn ,

Như hữu phần hương phúng tụng giả , chuyển hoạ vi tường hiển thánh linh .

Kim hữu sóc hoạ ngô tượng giả , trắc lập trương tiên trì đàn cung ,

Giám tri chiến quốc xâm lăng loạn , mệnh ngã lâm phàm cứu vạn dân ,

Ngọc Hoàng tứ ngã danh hoà tính , Tử Tư ngũ chuyển tố trung thần ,

Tâm đồng giải thích chư hầu nạn , tuyệt khước gian tần tịnh quốc tâm ,

Sở vô đạo , tửu hoang dâm ,

Chiêu quan quá thử nạn , Ngô Việt động đao binh ,

Đạo ngô nhất sanh vi hiếu tử , số thế tác trung thần ,

Sắc lệnh ngã quản tiền đường sự , trú dạ lãnh trào hành .

Hán thất đa gian đảng , cải tính hạ phàm trần , Xuân Thu trượng phu chí ,

sanh trưởng Giải Lương thành . Chỉ QUAN vi ngã tính , hạ giới hựu xưng thần , Ấu nhi ly hương , tráng nhi xuất nhậm ,

Đại trượng phu dĩ tứ hải vi gia , hà hoạn hồ ngô vô huynh đệ ,

Nhập Đào Viên đổ lưỡng nhân kỳ dị , thỉnh vấn anh hùng hà xứ ,

Hùng củ củ lãng viết Trương Phi , mạo đường đường ôn ngôn Lưu Bị ,

Xuất thân đầu địa kim phùng chủ , tu đãi vãn thiên hà thuỷ lai đãng địch , thành tai long hổ phong vân hội , tể ngưu mã chiêu cáo thiên địa , kết nghĩa khuông phù Hán thất .

Phá Hoàng Cân , tru Đổng Trác , Lữ Bố tệ ,

Kiếp trại tiễu Tào gian , khiêm nhập không doanh nội ,

Nhạn lữ tán Từ Châu , huề tẩu vô tồn địa ,

Giảm chúc Trương Liêu mưu , phá bích Vân Trường nghĩa ,

Hàng Hán bất hàng Tào , trung thần bất sự nhị ,

Phong Hán Thọ Đình Hầu , ấn vô hán trùng chú ,

Tam nhật hoa diên , Tào man mỹ ý ,

Nhan Lương, Văn Xú thống binh vi ,

Cảm đối lập công , khả thù Tào qui kế ,

Phong kim khước ấn tam từ thao , khiết quyến tầm huynh nhất điểm trung ,

Thiên lý tầm huynh thiêm nghĩa khí , ngũ quan trảm tướng hữu uy phong ,

Ly hợp anh hùng càn khôn nội , tương phùng huynh đệ cổ thành trung .

Trí thượng tuy cao vô quyết thắng , vận trù cố thức thiểu kinh luân ,

Tam yết mao lư , Ngoạ Long án khởi ,

Đại mộng thuỳ tiên giác , bình sanh ngã tự tri ,

Thảo đường xuân thuỵ túc , song ngoại nhật trì trì ,

Vị xuất mao lư , tam phân dĩ định ,

Khổng Minh nguyên thị Quảng Tuệ Tinh , tức thị tiền triều Nghiêm Tử Lăng ,

Thử sanh Gia Cát Lượng , tái Tống Châu Văn Công ,

Luân hồi tam thế tướng , vĩnh bất hạ phàm trần ,

Đỉnh túc tam phân hiềm địa trách , giang sơn kim hoán hứa đa nhân .

Đại ca dĩ tại Thanh Hư Phủ , Quan mỗ kim chưởng Tam Thiên Môn ,

Tam đệ Tứ Xuyên vi Thổ Cốc , mỗi khởi trung lương hộ quốc tâm ,

Tại Tống dị tính Nhạc Phi tướng , tại Đường cải huý viết Trương Tuần ,

Luân hồi tam chuyển giai trung liệt , Thượng Đế phong vi Hộ Quốc Thần ,

Tiểu khả binh qua bất sai nhữ , đại nạn nguy bang tái hạ trần .

Thiên hạ thành hoàng giai tướng tướng , chánh trực vi thần cổ chí kim ,

Vi nhân trung hiếu cảm thiên địa , khởi tại trì trai phật hiển linh ,

Ẩm thực, y phục hưu hoa mỹ , tuỳ trước, tuỳ xan mạc yếm tăng ,

Cầm thú nhất thiết giai tính mệnh , vô cố tự thực tể sanh linh ,

Nhất thiết hoá sanh giai hoạt mệnh , hà khổ trương cung bộ võng tầm ,

Thảo mộc hoa quả hưu chiết thái , nghiêm đông linh lạc phát dương xuân ,

Vạn vật tất hàm thiên địa hoá , y thời sanh trưởng dữ nhân linh ,

Nhĩ năng tuân thủ tích vạn vật , phước hữu du qui hoạ bất xâm .

Vật vị thiện tiểu nhi bất tác , vật vị ác tiểu nhi khả hành ,

Thiên võng khôi khôi phân khúc trực , thần linh hách hách định khuy doanh ,

Hiếu đễ trung tín nhân chi bản , lễ nghĩa liêm sỉ nhân chi căn ,

Nhĩ năng thính ngô hành thiện sự , định hữu tường vân túc hạ đằng .

Ngô thụ tam thiên môn chưởng ác , vạn thần khải tấu ngã tiên văn ,

Thiện giả kỷ lục gia quan tước , ác giả tao ương tuyệt tử tôn ,

Báo ứng trì tốc thời vị đáo , chiêu chương tảo vãn hoạ phúc lâm ,

Hưu đạo thiên cao vô nhĩ mục , khuy tâm ám thất hữu du thần ,

Kính thần như tại tu thành kính , bất khả cuồng ngôn nghệ thánh minh .


Lực Học-- Đệ Tam

Ngô tố lãm Xuân Thu , ấu quan Khổng Mạnh ,

Duy dĩ hiếu đệ vi tiên , tu thân trị quốc vi bản .

Dị đoan phong khởi , binh qua thương tàn dân mệnh .

Thập dư niên giáp bất ly thân , đao vô khiết tịnh .

Dạ vô ổn thuỵ tam canh , nhật bất bão xan nhất đốn .

Đông chiến Tây chinh , bách chiến nhi giang sơn tài định .

Bạch liễu tu mấn tinh tinh , lực quyện mã luy đao độn .

Phí tận xích đảm trung tâm , hoán đắc cá phong hầu kim ấn .

* Đáo như kim loạn thần tặc tử , bộ phong tróc ảnh .

Gian tham sàm nịnh , kết đảng khi lương , ngôn vô nhất định .

Bất tư lễ nghĩa liêm sỉ , hiếu để trung tín ,

Sự mỗi hồ hành , lâu đồ kiểu hạnh .

Toản quân vị , lục trung thần , hảo hoá tài , dâm mỹ sắc , sát nhân sỉ tính .

Chỉ cố sảng tâm lạc sự , khởi hiểu đắc hậu lai báo ứng .

Cổ kim hảo sự đa ma , vô miễn cưỡng cẩu cầu tiệp kính ,

Như thể vân lưu ly , tiên hoa minh nguyệt .

Nhân bất tri cơ , như cương đao khoái khuyết ,

Vọng động hoành hành , tạo hạ liễu ta oan nghiệt .

Viễn tắc kỷ niên , cận tắc số nguyệt ,

Báo ứng vô sai , pháp nan lậu tiết .

Như nhân vị tao phùng , các hữu thời tiết ,

Đương tư thủ mệnh do thiên , an bần lạc nghiệp .

Như bá nghệ thương tốt thành công , kỳ vật yên năng tinh khiết .

Thảo mộc bất năng bồi thực , nan trưởng hứa đa chi diệp .

Ngũ cốc thiểu dụng canh sừ , miêu tuy tú nhi bất thực .

Văn thần thập tải hàn song , phương triều kim khuyết .

Vũ tương bách chiến lâm nguy , thuỷ đắc công hầu tịnh liệt .

Ngô nãi nhật nguyệt tinh trung , càn khôn đại tiết ,

Thiên băng ngã băng , địa liệt ngã liệt .

Đạo Mạo-- Đệ Tứ

Hựu phụng

Thượng Đế gia ngự sắc , chưởng ác phàm gian thiện ác nhân .

Vạn quốc cửu châu giai kính phục , đạo ngô trung nghĩa độc xưng tôn .

Tố hình hoạ tượng càn khôn nội , như ngã anh hùng hữu kỷ nhân .

Hoả long thiêu xích thố , thuỷ thú luyện thanh phong .

Ngoạ tàm mi bát tự , đan phượng mục song tình .

Ngũ long tu bãi vĩ , nhất hổ ngạch dao thân .

Tinh trung xung nhật nguyệt , nghĩa khí quán càn khôn .

Thao lược kỳ Tôn Tẫn , cơ mưu thắng Phạm Tăng .

Tu trường nghĩa cánh trường , diện xích tâm vưu xích .

Anh hùng khí cái thế , chúc tàn đao phá bích .

Phong khố ấn huyền lương , tước lộc từ bất thụ .

Yển nguyệt đao ma nhưng khoái , thán huynh đệ bất tái .

Ngoạ tàm mi toả vị khai , hận giang sơn kỷ cải .

Cắng cổ công danh nan tỉ tịnh , tam thiên môn hạ phong nguyên soái .

Khể thủ đốn thủ .

Thượng Đế sắc lệnh các bộ tướng soái ,

Kinh truyền hạ giới , sao lục phúng tụng như tại .

Nhân năng tuân hành , hệ ngọc yêu kim , quan cư thiên tải .

Năng toàn nhất sự , tranh vinh tam đại .

Khâm thừa pháp chỉ , hội tập chư thần thi hành .

Tiết Huấn-- Đệ Ngũ

Trước trung lương , kiệt lực khuông hành , hiếu thuận vô cải .

Liêm khiết bất loạn tâm điền , tiết nghĩa lâm nguy bất bại .

Trung hiếu liêm tiết chi chương thính giải .

Quân sử thần dĩ lễ , thần sự quân dĩ trung ,

Nhật dụng triều đình lộc , đương tư bổ báo công .

Báo quốc thần chi bản , tích tốt tướng chi hoành .

Bất sức văn thần quá , bất diệt vũ tướng công .

Kỷ lục văn hoa điện , cử hặc kiến chương cung .

Đan tâm như xích nhật , vị tất chí tam công .

Tần Cối thế vi khuyển , Nhạc Phi tứ soái trung .

Vi nhân tử , hiếu vi tiên , hiếu thuận lưỡng tự khẩn tương liên .

Vật sử não nộ thường sử hoan , noãn y bão thực vô cơ hàn .

Bệnh y dược đáo tất tự tiễn , tức tu thường quá hiến thân tiền .

Dạ bất giải y , triêu bất thực , thời thời khắc khắc tại thân biên .

Nhĩ năng hiếu thuận nhĩ tử hiếu , điểm điểm trích trích khán diêm tiền .

Đại Thuấn hiếu , đế vị truyền , nhị thập tứ hiếu cực chu toàn .

Tại sanh bất cung phụng , tử hậu tế linh tiền .

Bất hiếu tử , nặc tai khiên , hổ cáp xà giảo bệnh tương triền .

Quan hình lao ngục tao sung phối , thuỷ hoả chi tai thực khả liên .

Hoặc thị huyền lương đao độc tử , bất hiếu chi nhân khổ vạn thiên .

Tốc tốc cải , mạc trì diên .

Thế nhân thục vô quá , cải chi vi thánh hiền .

Nhân vô quá , đốc hành toàn .

Liêm sanh uý , khiết sanh nghiêm .

Tế kiểm điểm , tỵ nghi hiềm .

Hi hiền hi thánh do thiên mệnh , học lễ học thi thính tự nhiên .

Khước chu túc , ẩn sơn xuyên ,

Vi nhân tự ngọc vô hà điếm , lập chí như đồng thiết thạch kiên .

Thủ kỷ lộc , mạc tuần thiên , tổn nhân lợi kỷ tử tôn oan .

Liêm giả bất thụ ta lai thực , chí sĩ bất ẩm đạo chi tuyền .

Từ bổng nguyên hiến khiết , uý kim dương chấn liêm .

Toạ hoài bất loạn liễu hạ huệ , bế hộ vô dung lỗ trọng liên .

Nghịch thực chẩm như tào lý mỹ , qua tế hà thắng thái khương điềm .

Bổng lộc chỉ kham cung lễ nghi , cử gia thực phí cận bàn hoàn .

Bá cống đài hồi thất tiết vật , mãn sương trang lý muội tâm tiền .

Xuy trượng đồ lưu thuỳ bất phạ , khuyến nhĩ đài đầu khán thượng thiên .

Sỉ dung nam bộc như lang hổ , mưu chiếm quân dân địa dữ điền .

Thế bại vận suy tham kiết cáo , bạt chủng bình phòng oan báo oan .

Phụ nam cùng cực vi xương đạo , hận sát đương sơ ác yếu tiền .


Nhân chi tiết , như trúc hựu như nguyệt ,

Quảng đại dữ cao minh , viên dung cánh thanh khiết .

Nhất sanh trực bất loan , đĩnh đĩnh khi sương tuyết .

Nhất kính tham thiên tú , vũ phong lộng minh nguyệt .

Nga Anh khấp trúc lâm , điểm điểm ban giai huyết .

Tức như Tô Vũ trượng , số hữu thập nhị tiết .

Lý Lăng ô kỳ gian , Tô Vũ kính kỳ liệt .

Trọng Thăng sử tây vực , tam thập lục quốc khước .

Tiết nghĩa toàn , thần thánh duyệt .

Hoặc chưởng thiên tào sự , hoặc bổ thành hoàng khuyết .

Hoặc sanh công dữ hầu , phú quí thiên niên nghiệp .

Loạn thần tịnh tặc tử , mỗi bả trung lương diệt .

Nhất kiến hư hoan hỉ , tâm khẩu các tương biệt .

Tâm tàng trượng bát mâu , ý tồn tam xích thiết .

Thiệt hạ hữu long tuyền , sát nhân bất kiến huyết .

Tham khốc khắc gian sàm , tự vẫn nhi tôn tuyệt .

Ngô vị ngật trường trai , ngô bất tín dị thuyết .

Địa ngục tức Thành Hoàng , tam bảo quang nhật nguyệt .

Cứu tế cấp nạn nhân , tựu thị giải oan kết .

Thử tứ tiết , trung hiếu liêm tiết , tường minh thậm thiết ,

Hậu liệt nhị thập tứ kiếp

Kình thiên đỉnh địa Mãnh Dũng Thần , Bổng nhật cử nguyệt Phổ Chiếu Thần ,

Liệt tú trương tinh Minh Lãng Thần , di tinh hoán đẩu Bác Lương Thần ,

Đằng vân giá vụ Phi Độ Thần , khu lôi xiết điện Uy Liệt Thần ,

Hô phong hoán vũ Nhiễu Nhương Thần , chuế lộ vẫn sương Phọc Phí Tinh ,

Phi sa tẩu thạch Triệt Lộ Thần , phiên giang đảo hải Ngũ Hồ Thần ,

Băng sơn đồi lãnh Thiết Giáp Thần , đống thuỷ khai băng Kết Hoá Tinh ,

Phần viêm trục hoả Lưu Quang Tinh , khai hoa kết quả Kiều Mị Tinh ,

Trưởng hoà tú cốc Ích Huệ Tinh , trừu nha điện diệp Phát Dục Tinh ,

Khô mộc hạc trạch Thôi Kiệt Thần , tẩu thú phi cầm Bộ Tróc Tinh ,

Ngư hà giải miết Dũng Dược Tinh , phi khiêu chư trùng Triền Nhiễu Tinh ,

Tác văn chế tự Văn Xương Tinh , hưng binh bố trận Vũ Khúc Tinh ,

Khảo chánh tuế thời Trắc Vận Tinh , tạo tác công nghệ Xảo Tác Thần ,

Chúng tinh thính lệnh , các hồi bổn bộ , biến hoá phát sanh ,

Khể thủ thần minh , vô cực chúng thánh , bất khả tư nghị công đức .

Kinh Nghiệm-- Đệ Lục

Trị niên trị nguyệt tướng , trị nhật trị thời thần ,

Dạ sai hắc sát soái , nhật lệnh giảo khiết binh ,

Vãng lai tế giám sát , bất đắc lậu hào phân .

Hội đồng gia trạch thần , trước lệnh tư mệnh quân ,

Như hữu kiền tụng nam hoà nữ , tốc tốc báo tri văn .

Gia trạch cúng thử kinh , yêu mị hoá vi trần ,

Thuyền châu phụng thử kinh , phong ba tức khắc bình ,

Hành nhân bội thử kinh , lộ đồ bảo an ninh ,

Thư sanh khán thử kinh , bất cửu bộ thanh vân ,

Phụ nhân tụng thử kinh , nhị nữ ngũ nam thành ,

Nhược vi vong hoá niệm , vong hoá tảo siêu sanh ,

Nhược vi phụ mẫu niệm , phụ mẫu hưởng hà linh ,

Phần hương cao tụng niệm , kỳ phước tức lai lâm ,

Nhật niệm tam ngũ biến , hoặc tụng bá thiên thanh ,

Nhân năng sao ấn tống , chư tật bất tương xâm ,

Chư thần giai hoan hỉ , trạch xá tịnh quang minh ,

Hoặc tứ phước dữ thọ , hoặc ấm nhi dữ tôn ,

Hung sự hoá vi cát , phước lộc thọ trùng tăng .

Đẩu khẩu Vương Thiên Quân , khâm phụng , Hán thất , Hán Thọ Đình Hầu .

Quan Thánh Đại Đế sắc lệnh Gia Khánh thập ngũ niên chính nguyệt nhị thập tứ nhật

********

Đại Đế viết Ngô tằng ngôn ,

Nhật tại thiên thượng , tâm tại nhân trung , tâm giả vạn sự chi căn bản ,

Nho gia ngũ thường , đạo thích tam bảo , giai tùng tâm thượng sanh lai .

Nhân mạc đại ư trung hiếu , nghĩa mạc đại ư liêm tiết , nhị giả ngũ thường chi thủ .

Thánh nhân tham tán hoá dục giả , thử nhi kỷ .

Tiên Phật siêu thần nhập hoá giả thử nhi dĩ .

Tự hữu thiên địa dĩ lai , giá cá vô cực thái cực chi lý , hồn nhiên bao la cổ kim trưởng huyền , chư đế vương thánh hiền Tiên Phật , vạn kinh thiên điển , chỉ thị minh thử lý , thành thử sự nhi dĩ .

Ngô hệ Tử Vi viên trung , hoả chi chính khí .

Hoả , ly minh tượng dã , cố chủ văn xương .

Hoả , hựu liệt tính dã , cố chủ vũ khúc .

Văn chủ nhân , nhân thủ trung hiếu , vũ chủ nghĩa , nghĩa thủ liêm tiết .

Duy thị cử thiên hạ vạn thế giai vi Thánh Hiền Tiên Phật , thử hữu trú vô dạ, hữu dương vô âm , tuyệt vô chi lý dã .

Tự chiến quốc dĩ lai , ngô xuất thế khuông quân cứu dân , bất đắc dĩ dĩ công thiện chi tâm vọng thế , thử Đào Viên Kinh chi sở dĩ hiện thân thuyết pháp dã .

Nại Hà thế chi nhân , chân tính bất mật , tà tịch dụng tâm , kiến ngô bình thường chi ngôn , bất viết thánh nhân bất xuất thử kiêu căng ngữ , tắc viết thánh nhân bất xuất thử thiển cận ngữ .

Ô hô , thị tất dục ngô trùng tác ngũ kinh , đãi thế chi trí ngu hiền bất tiếu , giai tận độc chi hồ .

Bất độc thử dã , hiện tại thân liệt văn nho , diệc vọng hành chỉ bác .

Ngô nhân Chu Tử , lẫm lẫm trì tụng đa niên , chỉ đắc chú giải minh bạch .

Như tái hữu thiện hành đề huỷ giả , khinh tắc lệnh ôn hoả diệt chi ,

trọng tắc mệnh Chu Thương trảm chi , vô hối .

Hậu khiển chư thần giám sát , dĩ sử tốc ứng , ngô diệc đại phí bà tâm .

Dĩ ngã vi kiêu , ngã cố bất từ , dĩ ngã vi thiển .

Ngã diệc bất từ , đản nguyện nhân nhân tùng thử kiêu ngôn thiển ngôn tác khứ , nhất nhất quả tự tín ư tâm trung , nhiên hậu tham nguyên diệu chi lý , nhập thượng thánh chi ban , ngô diệc bất quái , nhi thả khoái nhiên dã .

Tương thử ngữ trước linh quan , truyền thế tri chi , vi thử thuật cáo chu tể nhân đẳng , nhất tâm thể thử , dĩ tâm ấn tâm .

Tâm tại nhân trung , nhật tại thiên thượng , khâm tai vật hốt .

(Minh Thánh Kinh tụng chí thử chỉ ) 

*****

CHÚ GIẢI:-

Minh Thánh Kinh , bản hệ mộng dữ Ngọc Tuyền Tự tăng , tăng Tỉnh Nhi truyền thuật .

Thủ cú Hán hán , thượng nhất Hán tự nãi đại danh , tức đại hán dã .

Hán Thọ Đình , hệ địa danh dã .

Kỳ tiên chúc phó nhân nhân tụng thử kinh giả , thị dĩ hiệu nghiệm hâm động nhân tâm dã .

Trung ngôn tinh trung xung nhật nguyệt , nghĩa khí quán càn khôn , tức Mạnh Tử sở vị tái hồ thiên địa dã .

Viết diện xích tu trường giả , tức Đại Học sở vị tâm quảng thể bàn , Mạnh Tử sở vị tuý diện áng bối dã .

Chí đầu thai chuyển kiếp chi thuyết , Nho giả bất ngôn , bất tri Thích Đạo lưỡng môn , tịnh phi vô cứ .

Thí lịch tra cổ kim , tá thi hoàn hồn , linh xác chuyển , dị vật nhập thai , khởi thiểu dã tai .

Ngô ngôn tại Liệt Quốc , tại Hán , dữ tại Đường Tống chi ngôn thực phi cuống dã , chư quân thí đối hạch chi .

Tái tứ chương ngôn trung , văn vũ thần liêu , giai đương kính thể , tắc thị tam đại dĩ thượng chi thần dã , quì long y cao kỳ nhân dã .

Ngôn hiếu , tắc viết bất giải y bất thực , tắc thị thiện tẩm môn , văn vương kỳ nhân dã .

Trích thuỷ hoàn nguyên , tôn hựu hiệu tử , tắc tử tôn bảo chi , đại thuấn kỳ nhân dã .

Thuyết đáo nhị thập tứ hiếu , cổ kim chiêu như nhật nguyệt , cách thiên địa , động quỉ thần , khởi phi xác nhiên khả cứ giả tai .

Liêm tại chu lễ , dĩ lục kế vi định , thực tùng nghĩa tự trung sanh , cố vi ngu muội giả thống xích .

Nhi liêm tuyền đạo thuỷ , cử nhất nhị nhi dĩ quát chi dã , tiết như trúc , trúc hữu quân dã .

Như nguyệt , nguyệt hữu độ dã , phi quân tắc hỗn , phi độ tắc hôn .

Cổ kim đại tiết bất du giả , ư nghĩa đãi tận .

 

*Minh Thánh Kinh chú chứng:

Vương Thiên Quân viết Trương Tiên phi Đường chi Trương công danh Tuần , nãi Hoàng Đế tích dĩ hồ thỉ vi Trương Chi Trương Tiên dã .

Đại Đế mục không nhất thiết , cố thị thiên tính . cố vân đồ thượng trí giả vô quyết đoán , đồ vận trù giả khiếm kinh luân ,

 Dĩ khải hạ văn chi ý , tất lại văn tinh khổng minh dã . tái nhị thập tứ vị thần tướng , nãi

Đại Đế sở khiển , như hữu thành tâm , hô chi tức lai , thính pháp sư chi mệnh . tịnh tương thử dụ , truyền dữ Chu Tể Quân

 cập dữ sự nhân đẳng tri chi .

nhị nguyệt nhị thập ngũ nhật 

Vương Thiên Quân phụng

Đại Đế mệnh đặc cáo .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Quý vị có thể để lại nhận xét, cảm nhận dưới mỗi bài viết nhưng:
- Không bàn luận đến chính trị của các quốc gia trên thế giới.
- Không được bàn luận hay phỉ báng bất kỳ tôn giáo nào khác.
- Không bàn luận tới sắc tộc gây chia rẽ các dân tộc trên toàn thế giới.
- Không viết những lời thô tục
- Không xúc phạm, chửi bới người khác
- Không đặt liên kết tới những Website đen, có chứa Vi rút hay những phần mềm có chứa mã độc hại
+ Chỉ bàn luận những lĩnh vực liên quan tới Phật Giáo.
+ Hãy giới thiệu Website này tới những người thân, bạn bè của quý vị. Những người không theo, sẽ theo và đã theo Đạo Phật đều có thể xem và tim hiểu trên Website này.
* Trân trọng cám ơn!