-->

Tìm Kiếm Trong Blog Tâm Linh Học

Loading

2011-12-10

Thánh ngôn Hiệp Tuyển 1 và 2

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH


Tam giáo quy nguyên - Ngũ chỉ hiệp nhứt

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN

Quyển nhứt & Quyển nhì
HỘI THÁNH GIỮ BẢN QUYỀNẤn Bản Năm Nhâm Tý (1972)
In tại Nhà in Trung Tâm Giáo Hóa Thiếu Nhi Thủ Ðức.

Ðã hiệu đính dựa theo ấn bản năm
Kỷ Dậu (1969) & Canh Tuất (1970)


Download (.exe)
Download (.doc)

MỤC LỤC
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1Lời Tựa
 1. Thánh giáo của Ðức Ngọc Hoàng Thượng Ðế đến xưng danh hiệu lần đầu và chỉ tên 12 người môn đệ trước hết.
 2. Thánh giáo dạy về việc thủ cơ chấp bút.
 3. Thánh giáo dạy phải hòa nhau để chung lo danh đạo và từ đây Thầy khởi sự dạy đạo.
 4. Thánh giáo của Chí Tôn dạy gắng dạy trẻ nhỏ nên hiền.
 5. Thánh giáo dạy cách lễ bái và thờ Thiên Nhãn.
 6. Thánh giáo dạy rằng muôn việc cũng có thiệt mà cũng có dối. Thầy nói trước cho mà giữ lấy mình. Chung quanh Thầy thả một lũ hổ lang để cắn xé các con, song trước Thầy đã cho mặc thiết giáp.v.v...
 7. Thánh giáo xưng danh Nhiên Ðăng Cổ Phật, Thích Ca Mâu Ni, Thái Thượng Ngươn Thỉ thị Ngã, kim viết Cao Ðài...
 8. Thánh giáo của Thích Ca giáng cơ mừng mở Ðạo.
 9. Thánh giáo tiếp theo giải nghĩa Tam Kỳ Phổ Ðộ...
 10. Thánh giáo dạy sắp Thiên phong và lập thệ.
 11. Thánh giáo dạy rằng từ trước Thầy đã lập Ngũ Chi Ðại Ðạo và kỳ ba nầy Thầy không giao Chánh Giáo cho tay phàm nữa.
 12. Thánh giáo phong Thánh lần đầu.
 13. Thánh giáo dạy rằng dù cho trẻ con trong bụng cũng phải độ, sao các con lại đuổi thiện nam tín nữ? Trước Thầy giáng sanh lập Phật Giáo, nay dùng huyền diệu mà giáo đạo chớ không giáng sanh nữa.
 14. Thánh giáo dạy về Thánh Tâm và Phàm Tâm, khuyên độ rỗi nhơn sanh.
 15. Thánh giáo xưng danh Thích Ca Như Lai kim viết Cao Ðài Tiên Ông Ðại Bồ Tát và nhắc lại rằng trong Phật Tông nguyên lý đã cho hiểu trước đến buổi hôm nay (là khai Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ) khuyên chư tăng hành đạo và không đặng nói Phật giả vô ngôn nữa.
 16. Thánh giáo bằng Pháp văn vì có hai người Pháp hầu đàn.
 17. Thánh giáo dạy Nhạc Lễ.
 18. Thánh giáo khuyên dạy một chức sắc tên K.
 19. Thánh giáo dạy sắp đặt Ngọc Ðàn.
 20. Thánh giáo dạy thành lập Nữ Phái.
 21. Thánh giáo dạy thọ truyền bửu pháp và luyện đạo.
 22. Thánh giáo dạy về sự chết và sự hằng sống. Nếu không có Thầy thì không có chi trong Càn Khôn Thế giới này.
 23. Thánh giáo dạy phải trau giồi hạnh đức.
 24. Thánh giáo dạy về tà dâm giới.
 25. Thánh giáo dạy rằng Thầy đến lập trường thi công quả.
 26. Thánh giáo cho biết sự phàm tục là mưu kế của Tà Mị. Ðạo khai Tà khởi.
 27. Thánh giáo dạy các môn đệ đầu tiên phải xuống Cần Giuộc vì tà mị muốn nhiễu hại môn đồ. Tái cầu nhiều lần Thầy lập Tam Trấn phong tịch Ðạo và lập thệ.v.v...
 28. Thánh giáo dạy chư môn đồ Minh Ðường về việc tu bất thành vì đạo bế.
 29. Thánh giáo khuyên ông Ð... ăn năn sám hối lấy công chuộc tội.
 30. Thánh giáo dạy lập họ Thánh tịch của chức sắc và buộc mỗi vị phải độ cho đặng ít nữa 12 người. v.v...
 31. Thánh giáo dạy phải tập tánh khiêm nhường mà độ chúng.
 32. Thánh giáo dạy sắp đặt Thánh Thất, tạo ngôi Giáo Tông, Chưởng Pháp, Ðầu Sư và quả Càn Khôn.
 33. Thánh giáo dạy từ đây trong nước Nam duy có một Ðạo chơn thật là Ðạo Thầy đã đến lập.
 34. Thánh giáo dạy phải biết tranh đấu để thắng tà mị.
 35. Thánh giáo dạy tập cử chỉ khác hẳn thế tình .v.v...
 36. Thánh giáo Pháp văn cho vị đạo hữu người Pháp.
 37. Thánh giáo dạy rằng: Nay Thầy giáng thế chọn Nhứt Phật, Tam Tiên, Tam thập lục Thánh, Thất thập nhị Hiền, Tam thiên Ðồ Ðệ.
 38. Thánh giáo dạy mặc đồ bô vải.
 39. Thánh giáo dạy rằng Thầy là chư Phật, chư Phật là Thầy .v.v... và lễ cúng như Tam Bửu thì: Rượu là Khí, Bông là Tinh, Trà là Thần.
 40. Thánh giáo giao cho Hồ Quang Châu mở đạo Trung Kỳ. Tái cầu Thầy dạy Chánh Trị với Ðạo chẳng buổi nào liên hiệp cùng nhau.
 41. Thánh giáo Pháp văn cho vị đạo hữu Pháp.
 42. Thánh giáo Pháp văn cho vị đạo hữu Pháp.
 43. Thánh giáo dạy về việc thử thất và từ đây quyền thưởng phạt giao vào tay Lý Thái Bạch. Tái cầu Ðức Lý Giáo Tông giảng dạy về sự thưởng phạt.
 44. Thánh giáo tại Ðàn Minh Tân có Thái Thượng Lão Quân, Tề Thiên Ðại Thánh, Lê Sơn Thánh Mẫu giảng dạy bổn đạo Minh Tân.
 45. Thánh giáo dạy về cơ huyền diệu của kiếp luân hồi.
 46. Thánh giáo phân đẳng cấp chư chức sắc và dạy việc công cử.
 47. Thánh giáo giải thích việc xảy ra tại Từ Lâm Tự.
 48. Thánh giáo dạy tiếp việc xảy ra tại Thánh Thất.
 49. Thánh giáo Pháp văn cho đạo hữu người Pháp.
 50. Thánh giáo của Lý Giáo Tông dạy phân biệt nam nữ.
 51. Thánh giáo dạy phải ghi đạo vào lòng chớ đem thói ám muội mờ hồ vào đường đạo đức sau ăn năn rất muộn.
 52. Thánh giáo về việc ông Thượng Tương Thanh đăng tiên.
 53. Thánh giáo dạy nếu biết đạo thì phải trọng đạo...
 54. Thánh giáo Pháp văn cho đạo hữu người Pháp.
 55. Thánh giáo Pháp văn cho đạo hữu người Pháp.
 56. Thánh giáo dạy về sự chuyển kiếp của con người và của tà quái. Nếu không tu hành thì không khỏi luân hồi.v.v...
 57. Thánh giáo Pháp văn cho chư đạo hữu biết Pháp văn nói về giá trị của sự giàu sang danh vọng.
 58. Thánh giáo dạy về việc Tân Luật.
 59. Thánh giáo dạy vì sao phải lập Tân Luật.
 60. Thánh giáo dạy làm việc phải là theo ý Trời, phạm một nét vạy tà là cãi nơi Thiên luật, Thần Thánh chép biên.
 61. Thánh giáo dạy khá đem hết trí lực thi thố chớ sụt sè.
 62. Thánh giáo dạy phận sự muốn được hoàn toàn cần phải bền chí khổ tâm.v.v...
 63. Thánh giáo dạy dâng và tiếp Tân Luật.
 64. Thánh giáo dạy rằng Thầy đến lập Ðạo thì phải vì đạo đức mà đạt đến phẩm vị cao thượng.
 65. Thánh giáo dạy giới tửu.
 66. Thánh giáo dạy biết Ðạo là kẻ hữu phần không biết Ðạo là kẻ vô duyên. Và
 67. Thánh giáo của Thần Hoàng Mỹ Lộc dạy Ðạo cho dân chúng bổn thôn.
 68. Thánh giáo dạy toàn nam nữ cầu đạo và cho một bài thi chung.
 69. Thánh giáo dạy phải tu mới thoát kiếp luân hồi.
 70. Thánh giáo dạy rán công thêm nữa để đi cho cùng bước đường.
 71. Thánh giáo dạy phải lưu tâm chấn hưng nền Ðạo.
 72. Thánh giáo của Thượng Chưởng Pháp Tương mừng vui cho Ðạo.
 73. Thánh giáo khen nhiều Chức Sắc và phong thưởng.
 74. Thánh giáo của Ðức Lý Giáo Tông ban sắc phục cho Nữ phái.
 75. Thánh giáo Ðức Lý về việc Ngài khẩn cầu cho các thành Sàigòn, Chợlớn, Giađịnh, Huế, Hảiphòng, Hànội, khỏi tội nhưng không đặng.
 76. Thánh giáo dạy sửa mình và thương yêu nhau.
 77. Thánh giáo Ðức Quan Âm Như Lai khuyên chung hiệp nhau mà hành đạo và dìu dắt đàn sau bước tới.
 78. Thánh giáo thăng chức Văn Xương cho Thần Hoàng Long Thành.
 79. Thánh giáo nói về sở dụng Thiêng Liêng và sở dụng phàm trần của Hiệp Thiên Ðài.
 80. Thánh giáo dạy: Thầy ước sao các con biết tự lập và cho đủ tư cách.
 81. Thánh giáo hỏi: Vậy chớ cái trí khôn của con người mà toàn trong nhơn loại đều có, khi rốt cuộc thì trí khôn ấy đi đâu...
 82. Thánh giáo dạy: Nếu muốn đắc quả thì chỉ có một điều phổ độ chúng sanh mà thôi.
 83. Thánh giáo dạy phải dụng chí Thánh, Thầy đã un đúc mà dìu dắt sanh linh.
 84. Thánh giáo dạy rằng kẻ vô tâm trở lòng phá Ðạo thì hành phạt sẽ chất đầy v.v...
 85. Thánh giáo dạy phải tự lập, đừng đợi Thầy bồng ẳm.
 86. Thánh giáo Ðức Lý dạy sự ghét lẫn và sự vô tình nếu đem vào nền Ðạo mà gieo truyền cho nhau, thì sẽ làm cho chúng sanh càng thù hiềm nhau.
 87. Thánh giáo dạy rằng Thầy lấy lẽ công bình thì phải chiếu Thiên Ðiều rồi con cái Thầy phải đọa trầm luân đời đời kiếp kiếp v.v...
 88. Thánh giáo dạy rằng: Nền Ðạo lập nên là nhờ đạo đức và tánh khiêm cung của mỗi môn đồ. Nếu vào Ðạo mà còn bôn chôn tranh lướt theo thói thường thì dầu có bao nhiêu đạo hữu và bao nhiêu công quả cũng chẳng qua là một trường ngôn luận của thế gian đó thôi.
 89. Thánh giáo dạy mối Ðạo phải trải qua lắm nỗi gay go để gieo mối chánh truyền cho đoàn hậu tấn. (có dạy đến việc ngưng cơ bút).
 90. Thánh giáo Ðức Chí Tôn cho hay Thầy có hội chư Tiên Phật để thương nghị về sự lập Ðạo tại Nam quốc và dặn đừng nghịch lẫn nhau v.v...

MỤC LỤC
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.2

 1. Thánh giáo "Ðạo là gì?"
 2. Thánh giáo của Lý Thái Bạch về việc công cử Bàn Trị Sự.
 3. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Nếu thế gian biết tu, thì có thể cải sửa Thiên Cơ.
 4. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Cái gì hữu hình thì hữu diệt, chỉ có vô vi là trường cửu.
 5. Thánh giáo của Bát Nương dạy: Phận sự tu hành là phải biết người, quên mình.v.v...
 6. Thánh giáo của Chí Tôn dạy Tu là khổ hạnh đặng chớ mừng, thất chớ buồn.
 7. Thánh giáo của Chí Tôn dạy: Phải giữ lễ đối với các Ðấng Thiêng Liêng và phải giữ hạnh ngay thật.
 8. Thánh giáo của Chí Tôn dạy: Ðạo phát trễ một ngày là một ngày hại nhơn sanh.
 9. Thánh giáo của Chí Tôn dạy: Không nên thất lễ cùng các Ðấng.
 10. Thánh giáo của Chí Tôn dạy: Phải khổ công thêm nữa mới đắc vị về sau.
 11. Thánh giáo của Chí Tôn khai Tịch Ðạo Nữ Phái.
 12. Thánh giáo của Chí Tôn dạy phải yêu thương giúp đỡ nhau.
 13. Thánh giáo của Chí Tôn khuyên dùng Thánh đức trau lòng để thoát tục, và giữ trọn Nhơn luân.
 14. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Sự ăn năn tự hối là quí giá.
 15. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Phải vì chúng sanh, khổ tâm hành đạo mới đắc vị thiêng liêng.
 16. Thánh giáo của Chí Tôn than rằng: Ðường Thánh ít kẻ tìm, mà nẻo Tà nhiều người đến.
 17. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Nếu Thầy không lấy đức háo sanh mở Ðạo kỳ ba thì thế giới sẽ dần dần tiêu diệt.
 18. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Ðạo Trời đã mở để dẫn bước đem kẻ lỗi lầm lánh vòng phiền não, nếu chẳng sớm tu thì khó tránh khỏi A Tỳ.
 19. Thánh giáo của Chí Tôn dạy phải gắng làm trách nhiệm cho hoàn toàn để nâng mình vào địa vị cao thượng về sau.
 20. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Ðem đạo đức soi gương thì sẽ thấy cảnh an nhàn vui vẻ.
 21. Thánh giáo của Chí Tôn dạy phải gắng công để rồi sẽ rõ đạo đức làm thang để lên địa vị thanh cao.
 22. Thánh giáo của Chí Tôn khuyên gắng chịu khổ giữ lòng đạo đức mà vẽ bước cho đời sau, lập công quả chờ ngày chung cuộc phục hồi cảnh cũ.
 23. Thánh giáo của Chí Tôn dạy sớm biết phương châm dẫn đàng vào nơi Cực Lạc.
 24. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Thầy lập Ðạo nơi cõi Nam nầy là để ban thưởng một nước từ thử chịu lắm cơn thịnh nộ của Thầy.
 25. Thánh giáo của Quan Thánh Ðế Quân, Quan Âm và Lý Thái Bạch: Thi tứ tuyệt quán thủy (khoán thủ).
 26. Thánh giáo của Chí Tôn khuyên để lòng lo liệu chấn hưng nền
 27. Thánh giáo và muốn chư môn đệ thương yêu giúp lẫn nhau.
 28. Thánh giáo của Chí Tôn tiết lộ họa Âu tai Á, sẽ vì nơi Thiên Thơ mà sát phạt gieo thảm cho những giống dân hung bạo.
 29. Thánh giáo của Chí Tôn khuyên phải chung lo mà bước đến cảnh nhàn.
 30. Thánh giáo của Thái Bạch dạy vẽ bản đồ Tòa Thánh.
 31. Thánh giáo của Thái Bạch khuyên phải bền chí tận tâm xem đạo đức là trọng mới lướt khỏi lối chông gai.
 32. Thánh giáo của Chí Tôn khuyên lập công để vẹt ngút mây tìm vào cảnh thiêng liêng.
 33. Thánh giáo của Chí Tôn khuyên phải chịu nhọc thêm một thí thì sẽ lướt qua các việc trắc trở.
 34. Thánh giáo của Quan Âm Như Lai khuyên Nữ Phái chung hiệp nhau để dìu dắt đàn sau bước tới. (Bài nầy trùng với bài thứ 75, TNHT q.1 ).
 35. Thánh giáo của Chí Tôn dạy phải tương thân tương ái mà dìu dắt chúng sanh, đừng vì phàm tâm mà chia đường phân nẻo, và treo gương bất chánh.
 36. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Nếu chẳng có mối Ðạo Trời thì sanh linh, vì hung bạo phải trả trả, vay vay, biết chừng nào cho cảnh dinh hoàn nầy được trọn hưởng ân huệ.
 37. Thánh giáo của Chí Tôn cho biết cuối tháng sáu này. Thầy ngưng hết cơ bút truyền Ðạo, và dạy phải để đến chí thành mà lập cho hoàn toàn mối Ðạo. (Bài nầy trùng với bài thứ 87, TNHT q.1).
 38. Thánh giáo của Thái Bạch dạy nên giữ lời
 39. Thánh giáo của Ðức Từ Bi. Hễ ai biết phục luật định của Hội Thánh Công Ðồng, thì đặng phép dâng sớ cho Ngài định đoạt.
 40. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Thầy dụng hòa bình êm tịnh mà dẫn các con trong đường Ðạo. Vậy phải lưu tâm lo cho bước đạo đức. Nếu vì áo mão hơn vì đạo thì tội chất bằng hai.
 41. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Thầy đã un đúc chí Thánh cho mỗi đứa là cố ý giao trọn quyền cho các con để dìu dắt phổ thông mối Ðạo. Thành bại hay đắc thất Thầy chỉ đợi hành tàng của mỗi đứa.
 42. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Xưa sanh linh lắm lần hy sinh vì Ðạo, song chẳng đặng hưởng ân tứ như các con ngày nay. Thầy mong ước các con biết thương yêu nhau trong Thánh Ðức của Thầy. Thương yêu là chìa khóa mở Tam thập lục Thiên, Cực Lạc Thế Giới và Bạch Ngọc Kinh.
 43. Thánh giáo của Chí Tôn quở rằng: Trước khi ngưng cơ, Thầy đã cho lịnh mà không ban hành nên có sự chác lỗi vào mình.
 44. Thánh giáo của Chí Tôn quở rằng: Thầy đã lắm công trình dìu dắt, mà hằng ngày còn thấy những việc bất bình, thì biết ngày nào lên đặng?
 45. Thánh giáo của Nhàn Âm Ðạo Trưởng dạy cần trau đạo đức nơi tâm.
 46. Thánh giáo của Chí Tôn dạy: Sự gì mà vừa lòng trong cả Chức Sắc và chư tín đồ ấy là hiệp Thiên ý. Thầy cấm chẳng nên lấp lửng cầu cơ hay chấp bút (Cơ bút).
 47. Thánh giáo của Thái Bạch cắt nghĩa phẩm vị Chức Sắc, nếu có nhượng cho ai thì chỉ được ngồi nơi địa vị của mình, chớ chẳng hề có hai vị một lượt bao giờ.
 48. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Cuộc đời khó khăn như bài thi. Mà càng khó thi đậu càng cao, mới có giá trị.
 49. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Các con trước khi lãnh mạng xuống với chúng sanh lúc Tam Kỳ Phổ Ðộ nầy, đều có cam đoan nên mỗi đứa mang một phần trọng trách nơi mình. Nếu Ðạo chẳng thành thì phần phạt thiêng liêng sẽ định đoạt do cân tội phúc.
 50. Thánh giáo của Chí Tôn khuyên gắng công phổ độ chúng sanh cho tròn nhiệm vụ của Thầy giao phó.
 51. Thánh giáo của Chí Tôn dạy: Ðãi cả môn đệ Thầy đồng một mực, bất luận bậc phẩm.
 52. Thánh giáo của Thanh Tâm cắt nghĩa câu: "Lộ vô nhơn hành, điền vô nhơn canh, Ðạo vô nhơn thức, ta hồ tận chúng sanh."
 53. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Thầy không vui trong sự phân chia.
 54. Thánh giáo của Chí Tôn dạy làm đường cát trắng để ví với khổ hạnh.
 55. Thánh giáo của Tiêu Sơn Ðạo Sĩ khuyên rán cẩn thận và biết dìu bước theo thế thời, thì công trình khỏi trôi theo dòng bích.
 56. Thánh giáo của Chơn Cực Lão Sư nói về vận mạng nên hư của nền Ðạo.
 57. Thánh giáo của Chí Tôn khuyên thức tỉnh tâm hồn mà sửa cải bước đường sái trước kia.
 58. Thánh giáo của Chí Tôn nói về bịnh đạo hiện thời. Mỗi chỗ đều mong độc lập, phần nhiều trong Ðạo hiệp thế riêng mà kình chống.
 59. Thánh giáo của Chí Tôn nói về "Bất Sát Sanh" (Giới cấm).
 60. Thánh giáo của Chí Tôn nói về "Bất Du Ðạo" (Giới cấm).
 61. Thánh giáo của Chí Tôn nói về "Bất Tà Dâm" (Giới cấm). (Bài nầy trùng với bài ngũ giới cấm nơi TNHT q.1 bài 23).
 62. Thánh giáo của Chí Tôn nói về "Bất Ẩm Tửu" (Giới cấm). (Bài nầy trùng với bài ngũ giới cấm nơi TNHT q.1 bài 64).
 63. Thánh giáo của Chí Tôn nói về "Bất Vọng Ngữ" (Giới cấm).
 64. Thánh giáo của Chí Tôn quở chư môn đệ nét Ðạo còn kém, đức chưa thêm, e nền Ðạo phải ngửa nghiêng.
 65. Thánh giáo của Chí Tôn dạy về việc Thượng Phẩm qui vị.
 66. Thánh giáo của Chí Tôn khuyên phải thương yêu nhơn loại bằng không đủ sức thương yêu thì cấm chẳng đặng ghét.
 67. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Tu hành phải khác thế tục mới gần ánh thiêng liêng chớ không phải vừa tu vừa theo thế tục...
 68. Thánh giáo của Nhàn Âm Ðạo Trưởng giải thích hai câu: Lung kê hữu mễ than oa cận, Dã hạc vô lương Thiên Ðịa khoan.
 69. Thánh giáo của Chí Tôn dạy gắng trau giồi đạo đức để thắng tà quyền.
 70. Thánh giáo của Quan Thánh Ðế Quân khuyên cải tà qui chánh.
 71. Thánh giáo của Nhàn Âm Ðạo Trưởng khuyên sớm tỉnh ngộ, giữ vững tinh thần để tránh khỏi nạn diệt vong.
 72. Thánh giáo của Lý Bạch dạy rằng: Ðạo chẳng phải món hàng để cầu nài người nầy kẻ khác.
 73. Thánh giáo của Lý Giáo Tông dạy rằng: Chư đạo hữu vì mang nặng thi phàm nên phải chịu cường quyền đè nén, còn Ngài thì chưa ai phạm đến đặng. Vậy Ngài đem cặp nhãn thiêng liêng để thấy giùm mọi điều.
 74. Thánh giáo của Chí Tôn dạy: Biết Thiên mạng, biết mình, biết chúng sanh. Ấy là biết tìm ngọn đuốc sáng sủa tôn chỉ thanh cao, mà nâng mình khỏi nơi biển khổ vậy.
 75. Thánh giáo của Lý Giáo Tông dạy rằng: Ngài lãnh việc Giáo Tông mà lập vị cho đoàn em bước tới, v.v...
 76. Thánh giáo của Chí Tôn dặn làm phận sự cho vẹn vẻ cùng Thái Bạch. Hễ có mạng lịnh chi có đủ Thái Bạch và Hộ Pháp hạ truyền thì phải hội đủ Nhơn Sanh, Hội Thánh và Thượng Hội mà cứu xét.
 77. Thánh giáo của Nguyệt Tâm Chơn Nhơn dạy: Nước Thiên Ðường thì ít kẻ, cửa Ðịa Ngục vẫn nhiều người...
 78. Thánh giáo của Bát Nương giải thích về Âm Quang.
 79. Thánh giáo của Bát Nương cho hay Ðại Từ Phụ trở pháp về quyền cầm mạng của nhơn sanh và Lục Nương cho biết về sự chuyển pháp làm cho các Ðấng vui mừng.
 80. Thánh giáo của Quan Âm Như Lai dạy rằng: Ðạo quí là tri hòa.
 81. Thánh giáo của Quan Âm Như Lai dạy phải thể theo đức háo sanh của Ðức Từ Bi mà mở lòng bác ái thương đến vạn vật, vì vạn vật cũng do Ðức Từ Bi mà sanh hóa.
 82. Thánh giáo của Quan Âm dạy phải lo cúng kiếng thường, để cho chơn thần sáng láng, cầu tha thứ tội tình, cảm ứng và mở rộng lòng bác ái...
 83. Thánh giáo của Chưởng Ðạo Nguyệt Tâm dạy rằng: Luật đã lập thành, thì phải tuân luật, Ðạo mới thành, còn nghịch thì Ðạo diệt.
 84. Thánh giáo của Thất Nương giải thích thêm về Âm Quang.
 85. Thánh giáo của Chí Tôn trả lời về việc cơ bút (đồng mê, đồng tỉnh) & Dạy về việc cứu bịnh cho nhơn sanh.
 86. Thánh giáo của Cao Thượng Phẩm khuyên đoạn khổ cho người, chớ đừng tạo khổ.
 87. Thánh giáo của Thái Thượng Ðạo Tổ bày tỏ chút ít điều mật yếu.
 88. Thánh giáo của Lý Thái Bạch chúc mừng Hộ Pháp đã lắm phen nhọc nhằn khổ não làm cho Ðạo ra thiệt tuớng.
 • THI TẬP
 • THI VĂN DẠY ÐẠO Quyển 2.

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN: Quyển 1 & 2.
Ấn bản năm Nhâm Tý (1972). Ðã hiệu đính dựa theo ấn bản năm Kỷ Dậu (1969) & Canh Tuất (1970).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Quý vị có thể để lại nhận xét, cảm nhận dưới mỗi bài viết nhưng:
- Không bàn luận đến chính trị của các quốc gia trên thế giới.
- Không được bàn luận hay phỉ báng bất kỳ tôn giáo nào khác.
- Không bàn luận tới sắc tộc gây chia rẽ các dân tộc trên toàn thế giới.
- Không viết những lời thô tục
- Không xúc phạm, chửi bới người khác
- Không đặt liên kết tới những Website đen, có chứa Vi rút hay những phần mềm có chứa mã độc hại
+ Chỉ bàn luận những lĩnh vực liên quan tới Phật Giáo.
+ Hãy giới thiệu Website này tới những người thân, bạn bè của quý vị. Những người không theo, sẽ theo và đã theo Đạo Phật đều có thể xem và tim hiểu trên Website này.
* Trân trọng cám ơn!