-->

Tìm Kiếm Trong Blog Tâm Linh Học

Loading

2011-08-19

Tôn Ảnh Cổ Và Hồng Danh Của 88 Vị Phật

Hình Ảnh Hồng Danh Của 88 Vị Phật


Pháp Hồng Danh Sám Hối này cũng thuộc về sự, do Ngài Bất Động Pháp Sư đời Tống bên Trung Hoa soạn ra. Ngài rút 53 danh hiệu Phật trong Kinh "Ngũ Thập Tam Phật " tức là từ đức Phật Phổ Quang cho đến Phật Nhứt Thế Pháp Tràng Mãn Vương, và rút 35 hiệu Phật trong Kinh "Quán Dược Vương, Dược Thượng" với pháp thân đức Phật A Di Đà, sau thêm vào kệ Phổ Hiền Đại Nguyện, thành nghi sám hối này, tổng cộng là 108 lạy, để ám chỉ trừ 108 phiền não.
Nghi thức sám hối này, nếu ai chí thành kính lễ, thì sẽ diệt trừ những phiền não và tội lỗi đã tạo, trong đời hiện tại cũng như nhiều đời về quá khứ. Đức Phật Tỳ Bà Thi nói: "Nếu chúng sanh nào nghe danh hiệu 53 vị Phật này, thì trăm ngàn ức kiếp không đọa vào ba đường ác". Đức Phật Thích Ca nói: "Thuở xưa, đời Phật Diệu Quang, ta đi tu nhằm đời mạt pháp, nhờ được nghe danh hiệu 53 vị Phật này, và thành tâm lễ bái, mà tránh khỏi những đau khổ trong đường sanh tử luân hồi nhiều kiếp". Còn 35 danh hiệu Phật sau, từ đức Phật Thích Ca cho đến đức Phật Bửu Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương, thì trong Kinh Bửu Tích nói: "Nếu tất cả chúng sanh, hoặc phạm tội ngũ nghịch hay thập ác, đến muôn kiếp không thể sám hối, chỉ xưng danh hiệu 35 vị Phật này và lễ bái, thì bao nhiêu tội chướng đều tiêu trừ".
Về sau Ngài Từ Vân Pháp Sư vì những người yếu đuối hoặc không quen lạy nhiều, nên dã soạn ra một nghi thức sám hối, rất gọn dễ và đầy đủ ý nghĩa, cũng gọi là pháp tiểu sám hối, để cho Phật tử có thể hằng ngày sám hối tội lỗi của mình.
HT. Thích Thiện Hoa


Hồng Danh của 88 Đức Phật trong Sám Hối Văn, hay còn gọi là Đại Sám Hối Văn. 88 Đức Phật là 53 Đức Phật cộng với 35 Đức Phật. Hồng Danh của 53 Đức Phật tìm thấy trong "Kinh Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ Tát '', là Đức Phật ở Thế Giới Ta Bà thời Quá Khứ; và Hồng Danh của 35 Đức Phật thì phát xuất từ ''Kinh Quyết Định Tỳ Ni'', là Đức Phật ở Mười Phương Thế Giới thời Hiện Tại. 88 Đức Phật này đều có thể vì chúng sanh mà làm Chủ việc Sám Hối, cho nên, đều có thể đối trước Quý Ngài mà trình bạch nguyện vọng ăn năn lỗi trước, tránh chừa tội sau.

Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật:

A Súc Tỳ-Bất động. Dùng trí huệ bất động khắp khiến chúng sinh được lợI ích. Bất động-Giải thoát, chứng được lẽ không tức là vạn pháp giai không. Vô Nộ-Không giận. NgườI nào không giận tức là A Súc Bệ Phật vì tâm không động nên sinh hoan hỉ.


Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật

Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật

Nam mô Bảo Hỏa Phật

Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật

Nam mô Bảo Nguyệt Phật

Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật

Nam mô Bảo Quang Phật

Nam mô Bất Động Trí Quang Phật

Nam mô Chu Táp Trang Nghiêm Công Đức Phật

Nam mô Chiên Đàn Quật Trang Nghiêm Thắng Phật

Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật

Nam mô Chiên Đàn Quang Phật

Nam mô Công Đức Hoa Phật

Nam mô Đại Bi Quang Phật

Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật

Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật:

Do sức đại tự tại và trí huệ mà thuyết pháp độ sinh

Nam mô Đại Thông Quang Phật

Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật

Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật

Nam mô Diệu Âm Thắng Phật

Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật

Nam mô Đức Niệm Phật

Nam mô Dũng Thí Phật

Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật

Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật

Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật

Nam mô Hiện Vô Ngu Phật

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật

Nam mô Hồng Diễm Đế Trang Nghiêm Vương Phật

Nam mô Tuệ Cự Chiếu Phật

Nam mô Tuệ Uy Đăng Vương Phật

Nam mô Tuệ Tràng Thắng Vương Phật

Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật

Nam mô Kiên Đức Phật

Nam mô Kim Cương Bất Hoại Phật

Nam mô Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật

Nam mô Kim Hải Quang Phật:

Thân Phật sắc vàng, trong ngoài thấy suốt, ẩn hiện ra mườI phương. Y báo và chánh báo ví như muôn vật đều hiện rõ trong gương.

Nam mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật

Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Phật

Nam mô Long Tôn Vương Phật

Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật

Nam mô Ly Cấu Phật

Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật

Nam mô Ma Ni Tràng Phật

Nam mô Na La Diên Phật

Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật

Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật

Nam mô Nhất Thiết Pháp Thường Mãn Vương Phật:

Hoá thân ứng cơ, khắp hay tự tại. Công hạnh của chư Phật, thảy đều viên mãn.

Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Lạc Kiến Thượng Đại Tinh Tiến PhậtNam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật
Nam mô Pháp Thắng Vương Phật

Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật

Nam mô Phổ Minh Phật

Nam mô Phổ Quang Phật

Nam mô Phổ Tịnh Phật

Nam mô Quang Đức Phật

Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật

Nam mô Quan Thế Đăng Phật

Nam mô Sa Lưu Na Phật

Nam mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật:

Đem ánh sáng trí tuệ chiếu soi, thuyết pháp thông suốt một cách vô ngại, ví như núi cao biển rộng. Ngài A Nan dùng trí tuệ, phương tiện cao như núi, rộng như biển mà thuyết pháp cho chúng sinh.

Nam mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật

Nam mô Tài Công Đức Phật

Nam mô Tài Quang Minh Phật

Nam mô Tài Quang Phật:

Biện tài thuyết pháp tùy theo căn cơ của chúng sinh mà hoá độ.

Nam mô Thanh Tịnh Phật

Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật

Nam mô Thế Tịnh Quang Phật

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật:

Thích Ca-Năng nhân, ứng hoá ba giới (dục, sắc, vô sắc) , rộng độ chúng sinh vì không trụ nơi cảnh vui niết bàn. Mâu Ni-Tịch mặc, thật trí vắng lặng thanh tịnh vì chẳng bị nơi cảnh khổ sinh tử . Cảnh vui Niết Bàn là tịch.

Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật

Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật

Nam mô Thiện Du Bộ Phật

Nam mô Thiên Tích Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật

Nam mô Thường Quang Tràng Phật

Nam mô Thủy Thiên Phật

Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật

Nam mô Thiện Ý Phật

Nam mô Tinh Tấn Quân Phật

Nam mô Trí Huệ Thắng Phật

Nam mô Tu Di Quang Phật

Nam mô Tự Lực Vương Phật

Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật:
Ma Na Hoa- xứng ý, hoa màu xanh, vàng, trắng, thơm và sáng đưa xa, dụ cho Phật có tâm hương phực sáng, đâu chẳng vừa ý chúng sinh

Nam mô Từ Tạng Phật

Nam mô Ưu Đàm Bạt La Hoa Thù Thắng Vương Phật:

Ưu Đàm Bát La Hoa- Hoa Linh Thoại, ba ngàn năm mới trổ một kỳ, tiêu biểu cho Luân Vương ra đời. Thù Thắng- đến kỳ Phật ra đời còn lâu hơn cả hoa ấy nữa cho nên nói là thù thắng (hơn hết) . Phật ra đời là việc rất khó và hiếm có cho nên Phật Pháp nan văn là vậy.

Nam mô Vô Cấu Phật

Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật:
Phật nói ra vô lượng âm thanh, mỗI một tiếng là diễn ra vô lượng lờI nói. Tùy theo mỗI loài mà hiểu được tiếng khác nhau của loài đó.Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật

Nam mô Vô Ưu Đức Phật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Quý vị có thể để lại nhận xét, cảm nhận dưới mỗi bài viết nhưng:
- Không bàn luận đến chính trị của các quốc gia trên thế giới.
- Không được bàn luận hay phỉ báng bất kỳ tôn giáo nào khác.
- Không bàn luận tới sắc tộc gây chia rẽ các dân tộc trên toàn thế giới.
- Không viết những lời thô tục
- Không xúc phạm, chửi bới người khác
- Không đặt liên kết tới những Website đen, có chứa Vi rút hay những phần mềm có chứa mã độc hại
+ Chỉ bàn luận những lĩnh vực liên quan tới Phật Giáo.
+ Hãy giới thiệu Website này tới những người thân, bạn bè của quý vị. Những người không theo, sẽ theo và đã theo Đạo Phật đều có thể xem và tim hiểu trên Website này.
* Trân trọng cám ơn!